POP-up: Het POP-concept getest binnen de Sociale Economie

Dit project is inmiddels afgelopen.
Voor meer informatie rond POP kan je terecht op onze pagina:
Ontpop je medewerker
Voor meer informatie rond doorstroom kan je terecht op onze pagina:
www.mentorvzw.be/doorstroom

POP-up is een ESF-project dat het gebruik van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) in de sociale economie heeft getest.
Onder POP verstaan we minimaal een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke ontwikkeling van het individu te bevorderen.
Een POP bevat volgende kernelementen:
 • Een reflectie door het individu over zijn eigen loopbaan en/of competenties
 • Met als resultaat een doel m.b.t. de eigen loopbaan en/of competenties. Aan dit doel is een (opvolgbaar) actieplan gekoppeld.
 • De uitvoering van dit actieplan
 • Een evaluatie van het actieplan waarin gereflecteerd wordt over het eigen leren, het al dan niet behalen van de doelen.

Een POP kan meer reflexief dan wel meer actiegericht van aard zijn. Bij een reflexieve POP staat de reflectie over de loopbaan en competenties en het benoemen van een doel centraal, bij een actiegerichte POP mondt deze reflectie uit in een actieplan. (HIVA, 2012)

Projectopzet

Mentor vzw zette samen met Job & Co en Howest de schouders onder de uitvoering van POP-up.
Mentor en Job & Co vaardigden elk twee medewerkers af om het POP-concept in de praktijk van de sociale economie uit te testen. Gewapend met hun eigen expertise stimuleerden deze vier “POP-coaches” zeventig doelgroepwerknemers in de ontwikkeling van hun (levens) loopbaan.
Op regelmatige basis kwamen de POP-coaches samen om hun ervaringen te delen en te reflecteren over de praktische uitwerking van het aangeleverde POP-concept. De reflectie en ervaringsuitwisseling werd academisch ondersteund door afgevaardigden van Howest. Deze afgevaardigden leverden testinstrumenten aan op basis van het POP-concept en de eerste ervaringen van de POP-coaches. Deze testinstrumenten waren een gemeenschappelijke leidraad voor de POP-coaches bij het begeleiden van de proef-POP-trajecten.
Het project liep van september 2011 t.e.m. januari 2013. Het test-instrumentarium werd in de loop van het project continu bijgewerkt.

Projectpartners

Dit project kon rekenen op de medewerking van negen organisaties binnen de sociale economie gesitueerd in West- en Oost-Vlaanderen. Deze organisaties stelden hun werkvloer open voor de POP-coaches en ondersteunden vanaf de zijlijn de proeftrajecten waaraan hun werknemers deelnamen.
Aan West-Vlaamse zijde werkten volgende organisaties mee:
 BND Kortrijk - Kortrijk
 Vzw Dienamo - Waregem
 Sociaal Huis Kuurne - Kuurne
 Cvba Clarus - Kortrijk
 Veerkracht 4 - Menen
Aan Oost-Vlaamse zijde werkten volgende organisaties mee:
 Stad Gent – dienst Werk - Gent
 Grijkoort - Ronse
 Con Brio vzw - Gent
 Max Mobiel - Gent

Projectaanpak

Doelgroepmedewerkers die staan te springen voor verandering zijn in de minderheid. Hun tewerkstelling in de sociale economie biedt voor velen net de (job)zekerheid waar zij naar op zoek zijn.
“Hoe stimuleer je hen om toch na te denken over loopbaantransities en persoonlijke ambities op de arbeidsmarkt?” ; “Hoe zet je hen aan tot het ondernemen van acties om zich sterker te wapenen bij de confrontatie met deze transities?”.
Gedurende het pilootproject POP-up trachtten we, op deze en andere vragen, een afdoend antwoord te vinden.

Een POP voor de sociale economie

Het POP-traject heeft als doel een succesverhaal te betekenen voor de deelnemer. De deelnemer moet via het doorlopen van dit traject in de eerste plaats inzicht krijgen in zijn eigen kunnen en eigen ambities én hoe deze in de toekomst dichter bij elkaar te brengen. Aansluitend moet de deelnemer d.m.v. het traject geactiveerd worden stappen richting deze toekomst te zetten. Tot slot moet het realiseren van deze stappen een succeservaring voor de deelnemer betekenen die hem/haar nog meer de toekomst in eigen handen laat nemen.
Deze toekomst wensten wij binnen dit project niet te beperken tot de eigen werkvloer. De wens was de deelnemers een POP-traject aan te bieden waarin samen met de POP-coach gewerkt wordt in functie van een duurzame activering en een bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit leidde ertoe dat de POP-coaches een bredere invulling gaven aan het begrip POP, zoals het terug te vinden is in de literatuur en huidig wordt toegepast in organisaties. In de bredere invulling is POP namelijk gebaseerd op een functieprofiel met de vereiste competenties. In het project POP-up trachtten we ons niet te beperken tot het onderzoeken en versterken van de vereiste competenties en ook aandacht te hebben voor belemmerende randvoorwaarden en ambities buiten de huidige werkvloer.

Externe POP-coaches

Bij het uitschrijven van het projectvoorstel nam het partnerschap reeds de beslissing vanuit een externe positie de deelnemers aan de proeftrajecten te begeleiden.
Concreet hield dit in dat de POP-coaches werknemers in hun POP-proces ondersteunden op een andere dan de eigen werkvloer. De deelnemers werden door de eigen werkgever naar voren geschoven, waarop de POP-coach met hen contact nam en hen tijdens de werkuren aan de hand van diverse ingeplande momenten individueel begeleidde.
Het grote voordeel aan deze externe aanpak is dat de beoogde duurzame activering aan bod kon komen. En informatie over randfactoren en ambities op als naast de eigen werkvloer in een niet-bedreigende setting kon worden besproken. Deze niet-bedreigende setting werd bewaard door het maximaal garanderen van het eigenaarschap van de deelnemer in dit POP-traject (zie ook Eigenaarschap en inhoudelijke communicatie).
Andere voordelen van het inschakelen van een externe coach zijn:

 • De onbevlekte kijk van de coach op de deelnemer: de coach kan de deelnemer begeleiden zonder belemmerd te zijn door voorgaande ervaringen of conflicten in de samenwerking.
 • Aan de hand van expertise in gespreksmethodieken kan openheid gecreëerd worden om ruimere problemen op het huidige werk bespreekbaar te maken. Dit zijn vaak onderwerpen die achterwege worden gelaten in functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken.
 • De externe POP-coach kan een POP volledig op maat van de deelnemer ondersteunen. De POP-coach wordt niet belemmerd door de context van de huidige tewerkstelling. Er is ruimte om op oorzaken van problemen in te zoomen. Een interne coach zal zich sneller focussen op de gevolgen van deze problemen voor de dagelijkse werking.
Gesprekscyclus

Het pilootproject POP-up testte één cyclus van het POP-concept uit, waarbij de 7 fases werden doorlopen.

De POP-coaches splitsten deze cyclus op in meerdere coachingsgesprekken naar eigen aanvoelen.
Gemiddeld nam het doorlopen van een eerste cyclus 7,5 uren in beslag, waarbij werd voorzien in:

 • 1 uur voor de introductie en kennismaking;
 • 3,5 uren voor de analysefase;
 • 1 uur voor de planningsfase;
 • 1 uur voor de bespreking van de realisatie;
 • 1 uur voor de evaluatie.
Eigenaarschap en inhoudelijke communicatie

Bij het begeleiden van het POP-proces stelde het partnerschap het eigenaarschap van het persoonlijke ontwikkelingsplan centraal. Zo werd binnen het pilootproject beslist de deelnemer of ‘eigenaar’ eindverantwoordelijke te maken m.b.t. alle communicatie van de inhoudelijke gegevens van de POP aan de werkgever of andere instanties. Van de POP-coach werd verwacht de deelnemer te maximaal stimuleren in het communiceren van relevante POP-inhoud m.b.t. het functioneren en groeien op de eigen werkvloer.

Methodiek

Bij het doorlopen van een POP-traject werd er nogal wat zelfreflectie gevraagd van de deelnemer. De POP-coach had vooral een rol in het helpen genereren (en mogelijks vertalen/hertalen) van deze zelfreflectie en dit om te zetten in een concreet ontwikkelplan, gebaseerd op de talenten en de competenties van de deelnemer.
De POP-coaches hanteerden een waarderende grondhouding. Het waarderen van wat goed is en dat als vertrekpunt nemen om verdere ontwikkeling te stimuleren. De praktijk leert ons dat wat je aandacht geeft gaat groeien. Hun opdracht lag er dan ook hoofdzakelijk in de talenten van de deelnemer te achterhalen, deze in de verf te zetten en samen met de deelnemer actief op zoek te gaan hoe deze in te zetten zijn i.f.v. duurzame tewerkstelling.
De juiste vragen stellen is dus in de analysefase essentieel. Inspiratie tot het stellen van de juiste vragen omtrent ambities en talenten is te vinden in Vuurwerkt en de Talentendoos.
In de planningsfase komt het er als POP-coach vooral op aan een sterke realiteitszin voorop te stellen opdat realistische ontwikkelingsacties in het actieplan worden opgenomen. Dit is belangrijk om de motivatie tot uitvoering en de slaagkansen op realisatie te maximaliseren.

Het uitgewerkte instrumentarium stellen wij u graag ter beschikking.
De toelichting van het project (incl. handleiding bij het gebruik van het instrumentarium) wordt spoedig aan deze webpagina toegevoegd.

Contact
Indien u meer informatie wenst omtrent het project POP-up, kan u contact opnemen met
mentor academy


  

type: